Üniversiteden Atılma Kalktı, Ek ve Tek Ders Sınavları Kalkabilir

Bugün öğrendiğim ve internet üzerinde hakkında hiçbir açıklayıcı bilgi olmayan şu konuyu net olarak yazayım istiyorum.

 

Üniversiteden atılmak kalktı mı?

Evet, harç ücreti ödenediği sürece sonsuza kadar öğrencisiniz.

 

Buna mukabil 4 yıllık fakültelerde okuyanlar için 7. yılını dolduran (azami öğretim süresi) öğrenciler için yapılan ek ders ve tek ders sınavlarıda kalkabilir.

 

Ek Sınavlar ile ilgili bazı üniversiteler 7. yılını dolduran öğrencilerin haklarını koruyarak Ek Sınav hakkı tanımışlardır. Detaylı bilgi için bu yazının sonuna sonradan yaptığım eklemeye bakın.

 

Nasıl oldu bu iş?

Medyada Torba Yasa olarak geçen yasa kapsamında harç ücreti ödendiği taktirde sınırsız kayıt imkanı sunuldu. Aynı torba yasada ise ek ders ve tek ders sınavlarının tanımları kaldırıldı.

 

Eski Kanun Neydi?

Bütün üniversiteler atılma, ek sınav ve tek sınav hakkı ile ilgili yönetmeliklerini 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanarak hazırlamaktadırlar. İşte ilgili “eski” 44. madde:

 

Madde 44 – (Değişik: 10/12/1988 – 3511/1 md.)

(Değişik birinci fıkra: 7/6/1995 – 4111/1 md.)

Yükseköğretim kurumlarında, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler iki yıllık önlisans için dört, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan proğramları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğrencileri hariç, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişkileri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildirler.

 

Yeni Kanun Nedir?

27857 (Mükerrer) sayılı ve 25 Subat 2011 tarihli Resmî gazetede yayınlanan 6111 sayılı kanunun 170, 171 ve 172. maddeleri ile birlikte yukarıda geçen eski 44. Madde başlığı ile birlikte tamamen kaldırılarak yerine 171. Madde’de belirtilen yeni madde getirilmiştir. İlgili kısmını aşağıdaki gibidir.

 

44-c. Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa iliskin derslerin verildiği dönemden baslamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl içinde basarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen kosullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek kosulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

 

Sonuç ve Şuan ki Durum

Atılma tamamen kalkmıştır, harç ücretini 172. maddede belitrildiği gibi zamlı olarak (beşinci yıldan sonra %300 zamlı olarak) ödendiği taktirde sonsuza kadar öğrenci olunacaktır.

Tek ders ve ek ders sınavları üniversitelerin kendi Senato kararları ile hazırladıkları Yönetmeliklerle getirilir mi getirilmez mi o kısım şuan netleşmemiş olsada %90 olarak geçerli olacak olan bir durum var. Eski YÖK Kanununda belirtilen (yukarıda eski kanun olarak verdiğim) 44. madde yönetmeliklere ekleniyor ve bu şekilde sınav hakkı kazanılıyordu. Yani üniversiteler Senato kararı ile sınav hakkı tanımıyorlar, sadece kanunu uyguluyorlardı. Aynı şekilde yeni kanunun bu şekilde olduğu düşünülürse ek ders ve tek ders sınavları da artık YÖK Kanununda olmadığına göre bu sınavlarda kalkacak, eli kulağında. Çünkü yeni kanunda bu sınavların karşılığı yok.

Şuan 2011 yılı öğretim dönemi bitmek üzere, bu kanunda 25 Şubat 2011 tarihinde çıktı. Henüz bir çok üniversite senatosu toplanıp yönetmeliklerini yayınlamadı, önümüzdeki bir kaç ay içinde tüm üniversiteler yönetmeliklerini değiştirecek ve yeni yönetmelik 2011 yılında başlayacak olan dönem için yani 2011-2012 öğretim yılından itibaren (önümüzdeki yıl) geçerli olacak.

Enteresan durum şu ki 2010-2011 öğretim yılı için ek sınav tarihlerini önceden akademik takvimlerinde belirten üniversiteler, Yönetmelikleri henüz değişmediği halde 2011-2012 yılı için yayınladıkları yeni akademik takvimlerinde ek ders sınavlarını kaldırmışlar, ama tek ders sınavları için halen tarih verilmekte. Bu da konunun bambaşka bir muamması.

Özetle durum henüz netleşmemiş olsada ek ders sınavları kalkıyor, tek ders sınavları muamma içinde. Yedinci yılı olan ve bu hakkı tam kullanmak üzere olan öğrenciler her durumda kaybediyor. Yedinci yılı olanlar için durum ne olur, ek sınav hakkı için birileri dava açıp kazanır ve bu durum örnek teşkil ederek sınav hakkı yeniden kazanılır mı veya Üniversite Senatoları büyüklük edip ek ders sınavlarını yönetmeliklerine kendilerini eklerler mi bunu şuan bilemiyoruz. Ama kaş yaparken göz çıkartmak dedikleri durum tam olarak bu yasa için geçerli ondan şüphe yok.

 

Sonradan Yapılan Ekleme

(02 Temmuz 2011)

Bazı üniversiteler şuan 7. yılını dolduran öğrencilerin hakkının kaybolmaması için yönetmeliklerinde düzenlemelere gitmişlerdir. Örnek Olarak Süleyman Demirel Üniversitesinin 01.06.2011 tarihli ve 343 nolu Senato Kararı şu şekildedir:

1. Üniversitemiz birimlerinin son sınıfları için 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı final sınavlarının 28 Mayıs-16 Haziran 2011 tarihlerinde yapılmasına karar verildi ve yine Üniversitemiz Senato Kurulu’nun 07.04.2011 tarih ve 340/3 sayılı Kararı ile 10 Haziran 2011 olarak belirlenen Mezuniyet Töreni tarihinin ise 17 Haziran 2011 olarak değiştirilmesine karar verildi.

2. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı final sınav tarihlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifin Üniversitemiz Mezuniyet Töreni tarihinin değiştirilmesi nedeniyle gündemden çekilmesine karar verildi.

3- 4111 sayılı Yasadan azami süreyi dolduran öğrencilerimize, dersin açıldığı döneme bakılmaksızın başarısız olduğu her ders için iki ek sınav hakkı verilmesine karar verilmiştir.

 

Yukarıda sözü edilen Yönetim Kurulu Kararının dayanağı olan 4111 sayılı Kanun’un 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırıldığı, yürürlükte olan 6111 sayılı Kanunda ek sınavlar konusunda her hangi bir düzenleme içermediği görülmüştür.

 

Bu nedenle, 25 Şubat 2011 tarihinden önce 4111 sayılı Yasadan yararlandırılan öğrencilerimizin hak kaybının önlenmesi açısından elde etmiş oldukları haklardan yararlandırılmalarının devamına oy birliği ile karar verildi.

Senato Kararının Adresi: http://w3.sdu.edu.tr/sdu.aspx?dosya=duyuru&dkod=6696

 

Ayrıca: Ankara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi de benzer şekilde Ek Sınav hakkını öğrencilerini tanımıştır.

 

Bir Ekleme Daha: Ege Üniversitesi MYO

http://www.eamyo.ege.edu.tr/index.php/component/content/article/15-duyurular/25-2010-2011-ek-sinav-duyurusu

 

Ayrıca Van, Yüzüncüyıl Üniversitesi 2011-2012 Akademik Takvimine Ek Ders sınavlarını eklemiş:

http://www.yyu.edu.tr/2011/akademiktakvim/2011-2012%20akademik%20takvim.doc

 

Ek olarak bu konuyu  takip edebileceğiniz başka bir kaynak olarak Ekşi Sözlükte bulunan şu adrese bakmanızı öneririm:

http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=23880257

konu ile ilgili örnekleri görebilirsiniz, aynı entry güncellenerek yeni gelişmeler ve örnek kararlar eklenmiş.

 

Diğer üniversite Senatolarından da aynı duyarlılıkta kararlar çıkmasını umarız. Bende kendi üniversitem olan Gaziosmanpaşa Üniversitesinde durumu takip ediyorum, benzer kararlardan haberdar oldukça bu yazıyı güncelleyeceğim.

 

Konu ile Bağlantılı Diğer Site ve Gruplar

Konu hakkında bildiklerimi mümkün olduğunca buradan paylaşıyorum zira her şeyi bilmem ve konuyu tüm hatlarıyla hakim olmam mümkün değil. Bu sebeple bana ulaştırılan konu ile ilgili site adreslerini buradan paylaşacağım bundan sonra.

180. yorumda Erkan bey şöyle bir mesaj yazmış. İlgilenenlere duyurulur:

Aftan yararlanamayan, başvuru yapsa bile yaşadığı sorunlar nedeniyle eğitim hakkını yeniden elde edemeyen, tecil problemi nedeniyle eğitimine devam edemeyen arkadaşlar için:

http://www.facebook.com/groups/254398674597145/362853830418295/?notif_t=group_activity

 

248 yorum yapıldı:

 1. Yeliz Hanım, ya internet sitesinden bakıyorsanız sayfa güncellenmemiştir ya da yönetmeliğiniz henüz değişmemiştir. Ama yönetmeliğinizde ne yazdığının hiçbr önemi yok, çünkü yönetmelikten önce gelen (önceliği olan) bir kanun var ortada. Yönetmelikler kanunlara göre hazırlanır ve kanunda açık bir şekilde harç ücreti yatırdığınız sürece öğrencisiniz diyor. YÖK’e rağmen üniversitenin böyle bir sınırlama koyması mümkün değil. Azami eğitim süresi belirtilebilir ama bu sürenin sonunda harç ücretini yatırdığınız sürece derslere ve sınavlara girme hakkınız devam eder.

  Kısacası yazsada yazmasa da atılma gibi bir durum söz konusu değil ama siz yine de resmi bir yerden duyayım, emin olayım derseniz rektörlüğünüzün öğrenci işlerinden net bir cevap alabilirsiniz.

 2. yeliz canan :

  Ramazan bey ben okulun yönetmeliğini okudum orada durum aynen eskisi gibi 4 yıllık bölümler için azami süre 7 yıldır yazıyor eskisi gibi yanı bir değişikliğe gidilmemiş fakat güncellenmemiş olabılır yanı ya bilgi güncellenmedi yada okul böyle bir değişiklik yapmadı YÖK’ün kararına ragmen sanırım böyle bir hakkı da var.

 3. Merhaba.

  Vakıf üniversitesi de olsa YÖK’e bağlı sonuç olarak. Diğer taraftan azami eğitim süresi 7 yıl olan eski uygulama Vakıf üniversitelerinde de geçerliyse bu kanun sebebiyle böyleydi, şimdi kanun değişip azami eğitim süresi kaldırıldığına göre vakıf üniversitelerindeki durumda devlet üniversiteleri ile aynıdır. Bu konuda özel olarak bir açıklama yok, olmaması da normal ki vakıf ya da devlet üniversite fark etmediğinden özel olarak belirtilme gereği duyulmamıştır.

  Üniversiteler kendilerine özel yönetmelikler düzenleyebiliyorlar ama kanunda belirtilen çerçevede bunu yapabiliyorlar. Yani her durumda da vakıf üniversiteleri için de atılma gibi bir durum olacağını sanmıyorum.

 4. yeliz canan :

  Merhabalar ben bır vakıf üniversitesindeyim onlarla ılgılı bılgınız var mı acaba? 4 yıllık bolum 7. yılın sonunda bıtırılmezse atılıyor mu ? yoksa onlar da torba yasadan faydalanacaklar mı ? yani atılma olayı onlar ıcınde kalktı mı ? hıcbır yerde bu sorunun cevabını bulamadım

 5. ibrahim :

  merhabalar hocam.sorum kardeşim için olacaktı astsubay okulu öğrencisi 2010 girişili ama 2,sınıfa geçemedi yani 1 i tekrar okudu ve gene 2 dersi kaldı eski kanauna göre atılması gerekiyor.askeri okullarla ilgili bi ayrıntı okuyamadım buralarda yök e bağlı.bilgii alabilirsek çok memnun olurum saygılar

 6. rasim :

  erkan bey,mehmet bey’in durumu neden kritik tam anlayamadım? kendisiyle aynı durumdayım ben de..

 7. Cenk Ziyaldüz :

  Benim kafamı karıştıran bir durum var, ben 4. senemi bitirdim ama 3 tane dersim kaldı, üniversitem tek ders sınavı, ek sınav ve ek bütünlemeleri halen daha uygulamakta lakin ek sınavları neye göre uyguluyor? Yeni kanuna göre “azami öğrenim süresi” diye bir şey kalmadı ortada, o zaman ben 5. seneme başlamadan bu ek sınavlara girebiliyor muyum? Öğrenci işleri halen azami öğrenim süresinden bahsediyor, galiba sadece yönetmeliğe göre konuşuyorlar onlar da emin değil.

 8. Merhaba Burcu,

  E-MBA (yanlışım varsa düzeltin lütfen) Türkiye’deki üniversitelerin “İşletme Yüksek Lisans Programına” verdikleri bir isim.
  Şu adresteki bilgiye dayanarak söylüyorum: http://www.yukseklisans.com.tr/mba.php

  Bu durumda yüksek lisans için atılma kaldırıldığına göre MBA dediğiniz yüksek lisans programı içinde atılma kaldırılmıştır. Emin olmak isterseniz üniversitenizin öğrenci işlerine bir sorun. Ama bana öyle geliyor ki aynı durum (atılmanın olmaması) MBA içinde geçerlidir.

  Özel üniversiteler için de farklı bir prosedür yok, nihayetinde özel de olsalar YÖK’e bağlı ve Kanunlara riayet etmesi gereken özel kuruluşlar onlar da. Ama yönetmeliklerle bu “üniversitelerin özerkliği” bağlamında kanun üstüne kanun yorumlayıp sonra “böyle iyi oldu, bence bundan sonra böyle olsun” derler mi orasını ancak üniversitenin kendisinden öğrenmek gerekiyor. Malum üniversitelerimiz basit bir ek ders sınavı konusunda bile kanunları nasıl yorumladılar gördük.

  Kısaca atılmanın olacağını hiç sanmıyorum ama içinizin rahat etmesi ve emin olmak için öğrenci işlerinize bir danışın bence.

 9. Ali,

  Okuldan atılma gibi bir durum olamaz kesinlikle. Aynen seneye derslere, vize-finallere girilir. Zaten başka alternatif olmuyor bu yeni kanunlarla

  “Eki Yönetmeliğe Tabi” denirken tek ders sınavına kimin girip kimin giremeyeceği yönetmeliğimizde belirtilmiş demektir.

 10. Burcu :

  Merhaba ben Bilgi üniversitesi e-mba programındayım. 6 yarıyılda mezun olma zorunluluğu var. Son yarıyılım ve 3 dersim var. Tezim onaylandı gibi fakat dersler sebebiyle ortalama tutmuyor. Derslerden kalmam durumunda Ramazan Bey sizin belirttiğinize göre devam edebiliyorum doğru mudur? Özel üniversiteler için farklı bir prosedür var mı acaba? Bilgisi olan paylaşabilir mi? Teşekkürler.

 11. bu arada akademik takvimde tekders sınavı yazıyo ama parantez içinde eki Yönetmeliğe tabi öğrenciler) yazmakta bu ek ders sınavı var anlamına geliyormu.

 12. Merhabalar Ali bey,

  Eğer üniversitenizde örneğin Kırıkkale üniversitesi gibi 8. sınıflar için ekder sınavı konulmadıysa ki henüz net olarak başka bir üniversitenin koyduğunu duymadık, bu durumda:

  Bütünleme sınavı dışında bir sınav hakkınız olmuyor. Devamsız olan derse seneye devam etmek zorundasınız. Ve kalan 2 seçmeli dersle 1 normal dersin vize ve finaline girmek durumundasınız. Tezi de ne zaman teslim edecekseniz o zaman teslim ediyorsunuz zaten. Tezi dönem sonu olsa da alabilirler ama hocaları ikna edebilirseniz. Okuldan atılma gibi bir durum ise hiçbir üniversite için kesinlikle yok.

  Ama şu var, eğer ki 2 seçmeli ve 1 normal dersin yani 3 dersin 2’sini bütünlemelerde verirseniz yazın bütünlemelerden sonra tek ders sınavına girebilirsiniz. Yani ek ders sınavı yok ama Tek ders sınavını hemen hemen bütün üniversiteler yapıyor, sizinki de büyük ihtimalle yapıyordur, akademik takviminizde görebilirsiniz zaten. Tezi de bu arada teslim etmek gerekiyor sanırım, hocalar alabilirler tezi zamanı geçmiş olsa bile. Tez ders olarak sayılıyorsa (ki çok göreceli bir kavram bu dekanlıkla görüşmek lazım bunu) tek ders sınavı yapmayabilirler ama yapıp tezi de ya seneye ya da bu arada kabul de edebilirler.

  Özetle mümkün olduğunca bütünlemelerde dersleri halletmeye çalışın bence. Aksi halde seneye atılmasanız bile devamsızlık olan derse gelmek ve bu toplam 3 derse vize-final olarak girmek zorunda kalırsınız.

  Son olarak Ek Derslerle ile ilgili son gelişme 221. yorumda arkadaşın yazdığı gibi. Yani Kırıkkale üniversitesi öğrencilerine ek ders sınavı vermiş (en azından bir fakültesi vermiş), sınav olacak mı bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama ek ders sınavını birçok üniversite koymuyor, üniversitelerin özerkliğine bağlı bir durum olduğu için üniversiteniz koymazsa yapacak (yargı yolu dışında) bir şey kalmıyor.

 13. merhabalar öncelikle ramazan bey
  ben kocaeli üniversitesi güzel sanatlar fakültesi 2005 girişli 7.sınıf öğrencisiyim.2 tane seçmeli dersim .bir tanede ana dersim ve tezim var.seçmeli derslerin biri ve ana dersim 2 sınıftan.bir diğer seçmeli dersimde 4 sınıftan ve devamsızlıktan kaldım.diğer derslerdende finalden ve vizeden nottan kaldım.bütünleme haricinde bu sene bitmesi için başka sınav hakkım varmı acaba?ek sınavdan yararlanıp buu sene okulum biterme şansım varmı?bide okuldan atılma şansım varmı.

 14. Mehmet :

  Kritikten kastın yaşımla mı alakalı neyle alakalı ? 1986’lıyım..ve okula kaydımı yapıyorum..

 15. erkan :

  Mehmet durumun kritik. Yukarıda afla ilgili belirttiğim Facebook grubu var ya ,oraya girip beni şöyle şöyle sorunum var yazar mısın ? Bir şey geldi aklıma

 16. erkan :

  O üniversite öğrenci işlerini Allah nasıl bilşyorsa öyle yapsın.Üniversite affında da askerlik tecili olmayanların bazılarını almışlar, bazılarını geri göndermişler. YÖK pasif, yeni başkan rezalet bir performans sergiliyor.Ama belli kesin göklere çıkarıyor, herşey iyi gidiyor diyor anlayamıyorum.Hr yerde kaos hakim . Şimdi askerlikle ilgili kaos çıktı,Milli Savunma Bakanalığı herşeyi mahvetti, düzenimiz alt üst oldu.Rektörler duruma tepki gösterseler de ellerinden birşey gelmiyor. Askere alacaklar .Aykut, okuldan atılma harcı ödemezsen tabiki var ama şunu diyorum, askerlik durumunu belgeleyince geçmişe dönük olarak faizle tahsil edilip kaydını yapmak zorundalar.Fakat şimdi bu kargaşada YÖK ne uygular bilmiyoruz. Sana ilk ağızdan bilgi edineceğim.Ben bunların yanıtlarına güvenmez oldum. Her ünversite kafasına göre iş yapmaya başladı.3 güne güvenilir ve net yanıt veririm . İçim rahat etmedi

 17. ali :

  arkadaşlar açıköğretim 2 senelik bölümden mezun olan bir kişi ne kadar askerlik yapıyor.yani süre olarak.normal bir lise mezunuyla aynı süremi yoksa daha mı az

 18. aykut :

  erkan bey askerdeyken üniversiteden atılma gibi bir durum söz konusu olabilirmi.ben 28 yaşındayım ve seneye askere alınacam.üniversitemde azami süreyide aşmış bulunmaktayım.askere alınırsam kayıt derse katılmasam bile kydımı yaptırmam gerekir.nasıl olacak bu durum.son bir kez açıklarmısınız.azami sürem dolduğu için her öğrencilik hakkından yararlanamadığımızdan tedirginim.üniversiteler hala diyorki 2 dönem kayıt yaptırmazsan okuldan atılırsın.siz diyorsunuzki atılma yok. fikrinizi merak etmekteyim.

 19. Mehmet :

  1986’lıyım Erkan kardeş.Ben şubat 2011 affından şöyle faydalandım.okuldan atılmadım zaten..geçen sene 7 senemdi..aynen devam ettim

 20. Mehmet :

  1986’lıyım kardeş.okuldan atılmadım.bu sene 8.senem.aftan doğrudan faydalandım yani atılmadan.okul belge falan göndermiyor ama şubeye.Şu ana kadar bende uğramadım şubeye.sürekli aynı soruları sormamızın sebebi bu..ben herkesi düşünüyorum kardeş..bu afın çıkması için ankarada günlerce aç susuz,parasız kaldık.sonunda başardık.ama eksiklerle oldu tabiki.her oluşumda mutlaka bulunmaya hazırım..hep bana hep bana mantığı yerine tüm toplum için düşünüyorum

 21. erkan erkan :

  dostum sen aftan faydalandığında kaç yaşındaydın ? onaylatmak için soruyorum. ikincisi zaten askerlik sorunu yaşayan 29 yaş ve üstü öğrenciler çoktan örgütlendiler. blogları var, hatta en son CHP milletvekili Muharrem İnce kendileri ile ilgileniyordu. Şu anda öğrenci olduğun için şanslısın, bir de af çıkması için uğraşan 29 yaş sınırındakileri düşünsene. Bunlar hem askerlikle ilgili yasanın değişmesi için hem de affın yürürlülük süresinin uzatılması için mücadele ediyorlar. İşimiz çok zor. Emin olmamakla birlikte yine Umut Oran bazı girişimlerde bulunabilir diye duyum aldım . Yakında daha fazla detay veririm .

 22. Mehmet :

  Erkan kardeş yorumun için teşekkürler.Hiçbir zaman kendini düşünen insanlarda olmadım bu hayatta. şubat 2011 okuldan atılmanın kaldırılması için ankarada çadırlarda yattık arkadaşlarla.sürekli meclisi,parti grup toplantılarında acaba birini görüp de fikir sahibi yapabilir miyiz diye düşündük hep.29 yaşına girmiş ve aşanlar için de aynı birliktelikte bulunmaya hazırım kendi adıma (yaşım 29 olmasa bile)..organize olup gidelim ankaraya..ben hazırım ERKAN KARDEŞİM..

 23. erkan erkan :

  durumlarınızla ilgili en son durumu açıkladım. tekrar kontrol ettim algımda yanlışlık yok . bu arada üniversitede olup da 29 yaş haddinden dolayı okuldan askere alınacak ODTÜlü arkadaşları da tanıyorum( yukarıdaki linkteki gazete haberi ). herşeyi yakından takip edebiliyorum dolayısıyla.Bana bir şey kazandırmayacak ama bu konuda yeterince bilgiliyim.İlla bunu vurgulamak gerekiyorsa… Tekrar tekrar aynı şeylerin farklı cümlelerle sorulması gibi bir durum söz konusu. İnanılmaz kirlilik yaratılıyor. Ben Mehmet arkadaşa yanıt vereyim. Güzel kardeşim, 29 yaşından gün alana kadar serbestsin. İster okula gidersin ister gitmezsin. Yeni yasaya göre okuldan ayrıldıktan sonra ya da dondurduktan sonra okulundan alacağın belgeyi askerlik şubesine vermek suratiyle 29 yaşına kadar gitmeyebilirsin. Okuluna giderken 29 yaşına gelmene rağmen mezun olamazsan yukarıda verdiğim linkte de okuyacağınız üzere zorla askere alınıyorsunuz. Eskiye göre fark ne ? tekrar detaylandırayım : 1. Eskiden öğrenci ol ya da olma 29 yaşına kadar askere zorla alınmıyordunuz. Öğrenci değilsen ve şubeden kaçtıysan cezası vardı ama apar topar alınana son 2-3 yılda rastlamadım, daha önceden olmuş. Öğrenciysen eğer 29 yaşını geçsen bile ordu seni zorla yine almıyordu.Yasada vardı tamam ama uygulamıyorlardı, yani görmezden geliniyordu. Eğitim hürriyetini engellemeyelim mantığı vardı. Peki sonra ne oldu ? Yeni çıkan yasayla resmi olmayan 29 yaşına kadar askere alınmama durumu resmiyete döküldü. Yani yıl hesabıyla ( buraya dikkat çekerim ) 29 yaşına kadar rahatsınız artık , cezası da yok ( para cezası uygulanmaktaydı mahkeme kararıyla ) . peki 29 yaşından gün alıp da öğrenci olanlar ? işte onlar yandı yeni yasayla, dediğim gibi AKP’nin gençlere en büyük armağanı ( !) bu, hayatınız boyunca unutmazsınız bizler gibi 29 yaş derdindeyseniz ve hayatınız karartılmışsa. Hele hele 2-3 dersiniz kaldıysa vay halinize. Bundan böyle bakanlığın kontrolündesiniz, iş ordudan çıktı.ordu ben sana göz yumuyorum diyemeyecek. Bu arada son üniversite affında da askerliği gelenleri aftan faydalandırmadılar. Af bu haliyle bir kadın affı oldu.Belli yaştaki erkeklere hiçbir getirisi olmadı.Affı 1,5 yıl ağzında geveleyen yök başkanı durdu durdu bunu tam seçim öncesine denk getirdi. o geçen sürede yarım dönemde bile mezun olabilecekler varken geçen süre sonrası yaş sınırına ulaştılar ve üniversiteler tarafından askerlik tecil hakkı olmadığı gerekçesiyle kayıtları yapılmadı.düşünün koskoca 1,5 senede affı çıkarmak istemediler, insanların yaşı geldi zaten .ve aynı yök başkanı seçim kıyağından ötürü ödüllendirildi ve polonya büyükelçisi yapıldı ( uzmanlık alanı değil bu arada ) . Takdiri size bırakıyorum. Benim gibi hayatı karartılmış insanlara yardımcı olmaya hazırım ama lütfen aynı soruyu sormayın .

 24. Murat :

  Merhaba, Ben itü 2010 girişliyim, 1 yıllık hazırlık eğitiminden sonra haziran-temmuz ve eylül proficiency sınavlarını veremedim, lisans’a kayıt yaptıramadım. Ardından eylül-ocak sınavlarına girdim tekrar geçemedim. Sonra öğrendim ki, haziran ve temmuz da son sınavlar var. Sonra okuldan atılıyorsun.. Şimdi atılma kalktı deniliyor, ben bu durumu okula taşımadan önce siz bana yardımcı olabilir misiniz? 2 senedir hazırlıktayım, neden ben illa hazırlığı geçmem için zorlanıyorum 2011şubatta böyle bir kanun çıktıysa? Teşekkürler.

 25. Şahin, bir üniversite daha bu yıl ek ders sınavı yapacak diye duymuştum (akademik takvimine eklemişler diyorlardı) ama hangisi şuan hatırlamıyorum, araştırmak lazım.

  Yukarıda yasa ve sonradan gönderilen yönetmelikler üzerine konuştuk baya, ek ders sınavı yapma durumu yasanın yorumlanmasına göre değişiyor. Bu bir yana üniversitelerin özerkliği böyle bir sınavı koyma hakkını da vermeli zaten. Adı ek ders olan başka bir sınavda koyabilir mesela üniversite aynı şekilde okul bitirme için. Yani mümkanı var tabi ki ama birçok üniversite geçen sene bile koymadığı için ortada çok az örnek var o kadar.

  Umarım ek ders sınavı alırsınız da durumunuz diğer üniversitelere örnek olur. Zira bir yıl daha derslere ya da en azından vize-finallere girmek çok büyük eziyet.

 26. sahin :

  kırıkkale üniversitesi mühendislik fakültesi dekanlığı azami öğrenim süresini dolduranlara(bu sene 7. senesi olanlara) bu sene ve seneye dolduracaklara(bu sene 6.senesi olanlara) seneye son kez ek sınav hakkı tanıyacaklarını duyurdu. ancak halen kaygı içindeyim. belirsizlik hakim. başka okullarda bunun örneği var mı? varsa bilgisi olan arkadaşlar söylerse çok sevinirim.

 27. rasim :

  Aykut Kardeş açıkçası bu konu hakkında benim bir bilgim yok.öğrenci işlerinden bilgi almanı önereceğim ancak onların da bir şeyden anlamadığını iyi biliyorum..

  ben sadece son yazdığına bilgim dahilinde cevap vermek istiyorum.azami süreyi aştığın halde okuluna her halükarda devam edebilirsin.çünkü okuldan atılma kalktı.bu çok net..eğer yazdığını doğru anladıysam cevabı bu..

  ben birçok yerde araştırdım,askerlik tecili için aranılan kıstas artık 29 yaş durumu..29 yaşın altında olup azami süresi dolanlar tecil hakkından yararlanabilir diyor sorduğum kişiler..ama bunu söylerken de net bir ifade kullanmıyorlar..

  umarım senin de,bizlerin de istediğimiz olur ve bir sıkıntı yaşanmaz..

 28. aykut :

  bide şu son 2 günde yeni askerlik kanunundan 29 yaşındakileri hemen askere aldılar haberleri var.isteyen googladan bakabilir.bakanlık demişki öğrenciler askerden sonra okullarına devam edebilir.büyük istimal donduracklar kayıtlarını ve paralarını alacaklar.sonrada devam edebilirsin diyecekler.peki ya azami süreyi aşanlar.çünkü onlar yararlanamıyodu öğrencilik haklarından.ya tek istediğim ben azami süreyi aştım ve askerden sonra okula devam hakkım olacakmı.yani bir katakülle yaparlarmı korkuyorum

 29. aykut :

  bide arkadaşlar izmir ekonomi üniversitesini sitesinde öğrenci işleri bölümünde şu ifadeler yer alıyor. Azami süre sonunda mezun olamayanlardan:
  » 29 yaşını doldurmayanların dönem ücretini ödeyip ders kayıtlarını yapmaları halinde 29 yaş sonuna kadar her yıl Askerlik Durum Belgeleri (Ek-C2) Üniversitemiz tarafından ilgili askerlik şubelerine gönderilir. Bu öğrencilerin askerlikleri 29 yaş sonuna kadar birer yıllık sürelerle MSB tarafından ertesi yıla bırakılır.
  » 29 yaşını doldurmuş olanlara Üniversitemiz tarafından “Askerlik Durum Belgesi(Ek-C2)” hazırlanmaz. Bu öğrencilerin eğitime devam edebilmeleri için, her yıl ilgili askerlik şubelerinden “Şartlı Askerlik Durum Belgesi(EK-C13)” getirmeleri gerekir.son paragraf önemli burda 29 yaşını doldurmuş derken doldurupta daha askere alınmayanlarımı kastediyo yoksa askere alınan ama kayıt yaptırmasına müsade edilmesindenmi.

 30. aykut :

  azami süreyi aşıp üniversiteye devam edenler kaydını dondurma hakkında yararlanabiliyorlarmı. 44.maddede geçen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek kosulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder diyor.bunu sormamın sebebi ben 28 yaşındayım.29 yaşında askere alınacağım ama okulumun bitmesi için 2 seneye ihtiyacım var azami süreyi aştım.askere alırlarsa döndüğümde okuluma devam edip bitirmek istiyorum.ama bunun için gitmesemde kayıt yaptırmam gerek.yaptırmana gerek yok geriye dönük parayı tahsil ederler diyenler var ama ben böyle bir ibareyi hiç biyerde görmedim.ayrıca maddede kaydını yaptırdığın sürece sınavlara girme hakkın olacak diyor ama okul yönetmeliğinde üst üste 2 yıl kayıt yenilemezsen kaydın silinir deniliyor.yani bunun yorumu kişiselleştirilebilir.bunun bi formülü veya açıklaması yokmu.askerdeyken zaten kayıt yapılmıyor.maddede istediğin zaman para ne kadarsa ödersin ozaman kayıt yaptırırsın demiyorki.ayrıca okul derse hayır 2 sene yatırmadın güle güle kardeşim.yok yapamazlar atamazlar artık atılma yok diyenler var ama herkes kanunu kendine göre yorumlayabiliyor bu ülkede.azami süreyi aşınca yararlanamayacağın öğrencilik hakları nelerdir diyosun herkez mal mal bakıyo(öğrenci işlerini kastediyorum).mesala yönetmelikte diyoki askere alınınca okul senin kaydını askerlik süren kadar dondurur.tamam süper bana uyar ama ben azami süreyi aştım bende yararlanabilecekmiyim bundan.çünkü diyoki yasa yararlanamazsın diğer öğrencilik haklarından.bi ALLAHIN tam bilgilendirirse çok sevinirim.

 31. rasim :

  yalnız sayın yönetici,verdiğiniz linkteki durum sanırım son kanunu kapsamıyor.site güncellenmemiş olabilir.çünkü açık öğretin öğrencilerinin 2 yıl sınıfta kalmama zorunluluğu kaldırıldı bildiğim kadarıyla.ama bu linkte 2 yıl üst üste kalmama deyiminden bahsediliyor

 32. Mehmet :

  Sinan kardeş benim durumum Rasim kardeşle aynı..1986 doğumluyum.fakat azami sürem doldu..bir şey değişmedi demişsin..29 yaş ve üstü için olumsuzluk oldu demişsin..peki bizim için durum ne ? kendinizi düşünüyorsunuz demeyin lütfen..bugün sınav kağıdındaki cümledeki ”bakkal” kelimesini bile ”bakaya” olarak okudum..sen var düşün artık içine düştüğüm bunalımı…

 33. Evet, azami süreden ziyade önemli olan 29 yaş. ASAL’ın sitesinden de bakılacak olursa, kriter 29 yaşına girmiş olmak:

  http://www.asal.msb.gov.tr/er_islemleri/ogrencierteleme_12.htm

  Bu adreste detaylı bir şekilde anlatılmış. Azami süre askerliği “29 yaşına kadar” erteleyebilmek ile alakalı. Özetle azami süre erteleme için bir sebep sayılıyor ama bu azami süre dolunca yapılması gerekenler gibi farklı detaylarda var tabi. Bu adreste detaylı biçimde anlatılıyor.

  Mevcut durum ile ilgili -burada yazılanlar dahil- bu adreste bahsedilenden de ötesi yok şuan benim bildiğim.

 34. rasim :

  sayın yönetici,yanlış bir şey yazdıysam veya site takipçilerinin huzurunu kaçıracak bir tutum içerisinde bulunduysam özür dilerim..

  Konuya dönersek;7 yıllık azami süreyi doldurup 29 yaşını doldurmayan öğrencilerin askerlik durumuyla ilgili herkes farklı bir şey söylüyor ama araştırdığım kadarıyla azami süre değil,29 yaş ölçü alınıyor.yeni bir gelişme olursa buradan paylaşırım..

  dileğim,herkesin sorununun çözüme kavuşmasıdır..saygılar..

 35. Arkadaşlar burası kişisel bir site. Yani ben kişisel olarak bilgilerimi/bildiklerimi paylaşıyorum burada. Bu yazı ile de hakkında bilgim olan bir konudan bilgim olduğu kadarı ile insanları durumdan haberdar etmek için bir şeyler paylaştım. Yazıya ulaşabilen insanlarla da bugüne dek konuştuk, fikir alışverişi yaptık ve halende yapmaktayız. Sizden ricam bu böyle devam etsin. Sadece fikir alışverişi yapalım, bildiklerimizi yazıp gerisini boşverelim. Zira yazılan yorumlara takılacak olursak yok yere tartışmış, canımızı sıkmış oluruz.

  Buraya yazılan yorumları kim neyi nasıl neden yazmış diye düşünmeden onaylıyorum ki mümkün olduğu kadar özgürce konuşabilsin her şey, konu bu denli can sıkıcı iken birde biz yazılara ket vurup insanları daraltmayalım. Fakat bu şekilde yani sorulara verilen yanıtlar dışında, son mesajlarda olduğu gibi karşılıklı münakaşalara dönüşecek olursa yazılanlar bazı yorumları mecburen onaylamamak durumunda kalacağım.

  Bu son mesajlar üzerine yeni bir yorum yazmayın lütfen, çünkü taktir edersiniz ki bir cevap hakkı yeni bir cevap hakkını doğurmaya başlarsa burada tartıştığımız konudan çok fazla uzaklaşmış olacağız. Konuya dönelim, zira bu öyle bir konu ki insanların hayatını, ömründen geçen zamanları etkilemekte. Yalnızca bunlara yoğunlaşırsak sevinirim.

  Ayrıca yeni bir yorum yazmadan önce yazılanları okuyup, aynı noktaya yeniden yeniden dönmezsekte konuşulan şeylerde bir ilerleme olabileceğini düşünüyorum. Öteki türlü yine konu yok yere uzayacak. Yine de siz bilirsiniz, bireysel bir tartışmaya dönüşmedikçe yazılan her şeyi onaylamaya devam edeceğim.

  Konunun ehemmiyetinden dolayı üzerine konuştuğumuz zaman ister istemez hepimiz geriliyoruz ama sakin kalmaya çaba gösterirsek yazan dışında okuyanlar içinde daha temiz bir şekilde bilgi edinme ve rahatça görüş bildirme imkanı olur.

  Konu ile ilgili yeni gelişmeleri takip edeceğiz artık. Şuan yazılanlar dışında farklı bir gelişme yok bildiğim kadarıyla.

 36. rasim :

  önce saygılı şekilde konuşmayı öğren Sinan ! sen kimsin de bu şekilde hitap ediyorsun bana !

  öncelikle algıda problem yaşadığını düşünüyorum.bidaha oku istersen Mehmet ile benim durumum aynı.ve burada 200’ün üzerinde mesaj var.herkes kendi kafasına takılanları sormuş ve bilgisi dahilinde isteyen kişiler de cevaplarını yazmış..

  seni ne diye rahatsız ediyor bu durum ? site yöneticisi şayet benim yorumlarımdan rahatsızsa yorumlarıma onay vermez o kadar.sen neden bu kadar agresife bağlıyorsun?! ikili polemiğe girmek istemiyorum ve de girmeyeceğim.bizler burada kafamıza takılan noktalara cevap arıyoruz ve ben yukarıdaki yazıda da olduğu gibi görüştüğüm yerlerin cevaplarını da özellikle yazdım ki insanlar yararlansın diye..sana ne arkadaşım bu durumdan? cevap da yazmayacakmış,yazmazsan yazma kimse sana zorla cevap yaz demiyor ya !

  site yöneticisi de şayet ben site kurallarına aykırı bir durumda bulunduysam gereğini yapsın ve mesajlarımı kaldırsın,ne tuhaf adamlar var ya..

 37. sinan :

  arkadaşlar, ben sizi anlayamıyorum, burada sinirleniyorum, bir daha da bu konudaki sorularınza yanıt vermeyeceğim. yüz kere söyledim hala da anlamak istemiyorum diyorsunuz. Birincisi Rasim senin derdin ne ? Git okulunu oku, 29 yaşına kadar tecillisin,gerçekten admin çok sabırlı çıktı.
  Seninle Mehmet’in durumu aynı değil ki !!!!

  Mehmet, eskiden 29 yaş ibaresi vardı tamam ama artık üniversiteden mezun olsan da 29 yaına kadar zaman tanınıyor.Yani hala öğrenciysen eskiye göre bir şey değişmedi. Eskiye göre ne değişti peki ? Maalesef Milli Savunma Bakanlığu ve hükümet cadı avına çıktı. Ordu açıkçası 29 yaşını geçirenlere göz yumuyorsu eğer okulu devam ediyorsa ama hükümetin son askerlik yasası ile adeta hayatları karartıldı bu insanların. Bu detay çok önemli ve en son yasada ”29 yaş ” vurgusu da ”Artık seni okuldayke de zorla askere alacağız ” anlamına geliyor. Teşekkürler AKP . Buyrun linki de burada : http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20642912.asp

 38. rasim :

  mehmet kardeş bu konunun netleşmesi sanırım 1-2 haftayı daha bulur.çünkü yeni bir askerlik kanunu çıktı.kimsenin net bir şey bildiği yok.ama tahminim biz olumsuz bir durum ile karşılaşmayız.yukarıda da yazdığım gibi bugün aldığım haberler o yönde..senden ricam kendi askerlik şubeni telefonla arayarak durumunu burada bildirmen..

 39. Mehmet :

  Bugün okulun öğrenci işlerindeki bayanla konuştum. 2004 girişliyim ben.Onlar da tam bir şey bilmiyor..yeni yasadan bile haberleri yok.2004’te göndermişiz tecilini dedi..ilk dediği şuben sorun olsa bizi arardı,bildirirdik..sonra da madem ekimden beri bir şey gelmedi uyuyan yılanı uyandırma dedi..garipsedim..ve yanından ayrılmadan öncede şubenden kağıt falan gelirse bize gel halletmeye çalışalım dedi..İŞİN ÖZÜ ARKADAŞLAR TÜRKİYEDE BİR YASA ÇIKIYOR,FAKAT HERKES FARKLI UYGULUYOR..Zaten karışık olan kafam iyice karıştı Rasim kardeş…

 40. rasim :

  mehmet kardeş öncelikle çekinilmesi gereken hiçbir durum yok bunu sana söylemek istiyorum..bugün öncelikle kendi okulumun (çağ üniversitesi) öğrenci işlerine gidip bu durumu sordum.onların bilgisi yok çok enteresan ama yok..daha sonra bu işleri iyi bilen danışman hocama gidip sordum.kendisi de bu konularda bilgi sahibi olmadığını ancak mantıki açıdan tecil hakkımızın devam etmesi gerektiğini söyledi.

  daha sonra internette bu konuda detaylı bilgi veren izmir ekonomi üniversitesi öğrenci işlerini arayıp bu durumu sordum.onlar bana artık azami süre ile ilgili bir durum olmadığını,sadece 29 yaş sınırının bulunduğunu belirttiler..

  tabi her kafadan bi ses çıkınca kendi askerlik şubemi(ilçe askerlik şubesi) aradım,onlar da kendilerine ulaşan bir yazı olmadığını ancak eski sistemde azami süreyi dolduran öğrencilerin tecil hakkından yararlanamadığını belirttiler..

  ben kayseriliyim,o yüzden daha sonra kayseri askerlik şubesini aradım.görevli memur tc kimlik numaramı isteyerek durumumu inceledi.29 yaşına kadar bir sıkıntı yaşanmayacağını ancak her sene düzenli olarak belge göndermem gerektiğnii söyledi..

  yani mehmet kardeş her kafadan bi ses çıkıyor.bu durumda bizden derslerimize nasıl motive olmamız bekleniyor anlamıyorum tamam bu bir bahane değil ama sonuçta öyle veya böyle etkiliyor.

  senden de ricam bağlı bulunduğun askerlik şubesini arayarak bu durumu sorup buraya yazman..en azından bikaç yer aynı şeyi söylerse kafamız daha rahat olur

 41. Mehmet :

  Rasim kardeş şubeyle görüşemedim..açıkçası çekiniyorum..bu yeni yasanın bizim gibi olan onlarca arkadaşa da çözüm bulması gerektiğini düşünen 1-2 avukat arkadaşla görüştüm.Kimsenin net bir bilgisi yok.Oysa ki 29 yaş ibaresi zaten önceden de vardı.diyelim ki kişi 25 yaşında üniversiteye girdi.29 yaşında bitirecek..29 yaşın sonuna dek zaten hakkı vardı önceden..o halde bu son yasaya ”29” ibaresinin konmasının mantığı azami süreyle alakalı olmalı…

  ekim 2011’de doldu tecilim..ne olacak ne bitecek karamsarlıktan sınavlara konsantre olamıyorum.

 42. rasim :

  değerli arkadaşlar benim de bir sıkıntım var.yukarıda birkaç arkadaş daha yazmış gerçi benzer şeyler ama ben de yazmak istedim..

  mesela 25-26 yaşında olup da(29 yaşını doldurmayan) azami süre olan 7 yılı doldurup 8 veya 9.yılında olanların durumu ne olacak?

  çünkü yökün sitesine baktığımda “azami süreyi dolduranlar okulla ilişiği kesilmese de ders ve sınavlar haricinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar” derken,yeni çıkan askerlik kanununda bu konuya değinilmeden;”29 yaşını doldurmamış öğrencilerin askerliği ertelenir” diyor.

  bu konuda tam bilgisi olan var mı??

 43. rasim :

  Mehmet kardeş ben de seninle aynı durumdayım.görüşebildin mi askerlik şubesiyle? bilgi paylaşırsan sevinirim

 44. Nihat :

  merhabalar ben 1986 doğumluyum şuanda aöf 3.sınıftayım notlar gayet iyi gelecek sene 4.sınıftayım allahın izniyle ama okulda 8.senem olacak bildiğim kadarıyla 8.senemde öğrencilik haklarından yararlanamadığım için okul askerlik şubesine tecil kağıdı göndermeyecek yeni çıkan askerlik kanuna göre durum ne şekilde hal alır.

 45. erkan erkan :

  Sinan , 29 yaşına kadar okulunu sürdürmek istemediğini anlıyorum yazdıklarından .Yukarıda sorduklarına genişten alıp yanıtlar verdim, sen daha özele inip zaten yanıtlı olanları soruyorsun aslında. Birincisi seni okuldan atamazlar, bunu aklından çıkar. İkincisi yıl haddi diye bir şey otomatikman kalkıyor zaten, bunu neden telaffuz ediyorsun hala anlayamıyorum. Sadece 29 yaş sınırı var askerlik için. Bunun dışında senin için hiçbir tehdit yok. En güzeli askerlik şubene başvurduktan hemen sonra üniversiteni telefonla ararsın ve kaydımı nasıl yapacağım diye sorarsın. Çok basit bir işlem, neden bu kadar büyüttüğünü anlayamıyorum. İkincisi kaydını yaptırmazsan ne olur ? Hiçbir şey olmaz, askerden dönünce geçmişe dönük tahsil ederler.2015 yılından itinbaren de zamlı harç uygulamasına takılırsın. Kayıt dondurmaktan bahsetmişsin . Kaydını dondursan da zaten bedava değil, harcını ödetiyorlar. Doğru mu ? O halde senin söylediklerin ile benim söylediklerim arasında hiçbir fark yok .Askerlik şubene durumunu bildir askere gideceğini belirt ( ama yeni yasa kesin şekilde 29 yaşında kadar askere alınmanın önüne geçiyor, bunu teselli ya da moral amaçlı söylemiyorum, bu böyle olacak zaten herşey net ), sonra da üniversiteni ara, kaydımı dondurmak istiyorum de. Olsun bitsin. Bir de askerliğe sanki hapis gözüyle bakıyorsun,bildiğim kadarıyla özel durumlarda izin alıp üniversiterle kritik konuları halletme şansın var.Öğrenci işlerinin numarasını al yanına olmadı, canın sıkılınca ara. Bu kadar basit. Tekrar ediyorum 29 yaşına kadar askere gitme durumun yok ama diyorsan ki ben nasıl olsa uzun dönemi kabullendim ve kısa dönm şansım asla olmayacak ve erkenden gidip halletmek, kafa dağıtmak ortam değiştirmek istiyorum o ayrı konu.

  Çağlar ne dediğini ben anlamadım

 46. Mehmet :

  Kayıt yaptırabilirsin Sinan..sana şubeden kağıt falan geldi mi ? bence okulunu sürdür..29 yaşını doldurana kadar..

Bir Cevap Yazın